הספרים של הרב בוצ'קו

הלכה

חזרה
books

שולחן ערוך כפשוטו - הלכות בוקר, ציצית, תפילין ופסוקי דזמרה

בספר זה שמנו לפנינו כמה מטרות:

- לתת לקורא ידע נחוץ להבנת הדין העומד לפניו.

- להסביר את דברי מרן ודברי הרמ"א על פי מה שכתבו הם עצמם בספרם 'בית יוסף' ו'דרכי משה', ולציין מקרים בהם מה שכתבנו שונה ממה שכתבו מפרשים אחרים.

- לתרץ את הסתירות שנמצאות לכאורה בדברי המחבר והרמ"א.

- לתת הסבר מתומצת על יסודות כל דין ודין. לא עסקנו בהבאת המקורות, עבודה שכבר נעשתה לפנינו בצורה מושלמת.

- לנסות ולהציע הסברים רעיוניים להלכה על מנת לחבר את ההלכה לעולם הערכי- אמוני. בכך צעדנו בדרכו הסלולה של הרב חיים דוד הלוי זצ"ל בספרו "מקור חיים השלם", שם הקדים כל פרק הלכתי בהסבר רעיוני ומוסרי.

- במקומות שהסכמת הפוסקים או המנהג הוא שלא כדעת מרן הדגשנו את הדברים כדי שלא להכשיל את הלומד בהלכה.

- כדי להשלים את המלאכה הבאנו גם את פסיקת ההלכה בפרטים שלא הוזכרו בשולחן ערוך אך הוזכרו הפוסקים, וזאת בדברים המעשיים השכיחים הלכה למעשה.

- בכל מקום שהעיר הרמ"א, הסברנו האם יודה המחבר לדבריו.

- השתדלנו בכל מקום להסביר אם הדין הוא מן התורה או מדברי חכמים או ממידת חסידות.

לקרוא PDF להוריד PDF

המחיר כולל משלוח

כל הספרים ניתנים לקריאה ולהורדה ולהדפסה לצורך אישי. חל איסור גמור להשתמש בהם למטרות מסחריות.